Warunki ogólne

1. Zakres stosowania

Niniejsze warunki ogólne („WO”) mają zastosowanie do wszystkich relacji pomiędzy

CROMA PHARMA Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 381, 02-801 Warszawa, NIP: 5223006077 REGON:146673600

(zwanej w dalszej części: „Croma” lub „my”) oraz konsumentami (zwanymi w dalszej części: „Klient”) dotyczących zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego (zwanego w dalszej części: „sklep internetowy” i/lub „witryna internetowa”) dostępnego w witrynie internetowej www.cromaskincareshop.com.

O ile nie uzgodniono inaczej, nie wyraża się zgody na włączenie własnych warunków Klienta, jeśli takie istnieją. Niniejsze WO mają zastosowanie w wersji obowiązującej, opublikowanej w Internecie pod adresem https://pl.cromaskincareshop.com/ w momencie zawarcia umowy jako wyłączne warunki umowy sprzedaży pomiędzy Croma a Klientem.

Korzystanie z witryny internetowej oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych warunków, które, jak się zakłada, Klient przeczytał i zaakceptował w całości. Sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej może być dokonywana na rzecz osób, które ukończyły 18 lat. Croma zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie niezapowiedzianych zmian, poprawek, uzupełnień, rewizji i wycofania się z jakichkolwiek niniejszych warunków, w tym cen towarów. W przypadku niewyrażenia zgody na niniejsze warunki prosimy nie korzystać z witryny internetowej, a w szczególności nie składać zamówień w sklepie internetowym.

2. Zamówienie i zawarcie umowy

Ogólne informacje o zamówieniu

Nasze towary prezentowane w sklepie internetowym nie są prawnie wiążącymi ofertami, lecz częścią niewiążącego katalogu internetowego. Wraz z zamówieniem Klient składa Croma ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Croma sprzedaje towary wyłącznie konsumentom do ich własnej konsumpcji lub użytku. Odsprzedaż towarów bez pisemnej zgody Croma jest niedozwolona. Sprzedaż odbywa się wyłącznie w ilościach zwyczajowo przyjętych w gospodarstwie domowym. Croma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, których oczywistym celem jest odsprzedaż towarów.

Założenie konta osobistego/wypełnienie formularza kontaktowego

W celu złożenia zamówienia na towary Klient może:

  1. utworzyć konto osobiste z nazwą użytkownika (adresem e-mail) i hasłem lub
  2. złożyć zamówienie jako gość bez konieczności zakładania osobistego konta („gość”).

Aby utworzyć osobiste konto internetowe, Klient musi:

  1. wypełnić formularz rejestracyjny rachunku lub
  2. wypełnić formularz kontaktowy jako gość. Formularz kontaktowy zawiera informacje niezbędne do realizacji zamówienia (informacje nieobowiązkowe oznaczone są jako „opcjonalne”).

Klient oświadcza, że informacje podane w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym są prawdziwe i kompletne. Croma nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych informacji, a Croma nie będzie w stanie zrealizować zamówienia i dostawy zamówionych towarów na przewidzianych warunkach.

W przypadku utworzenia przez Klienta konta osobistego, nazwa użytkownika i hasło są ściśle osobiste i poufne. Za ich przechowywanie i użytkowanie odpowiada wyłącznie Klient. W przypadku użycia nazwy użytkownika i hasła w celu złożenia zamówienia na towary w sklepie internetowym (zamówienie za pośrednictwem konta osobistego), Croma zakłada, że zamówienie to zostało złożone przez Klienta. Croma nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnego z prawem, oszukańczego lub niewłaściwego wykorzystania nazwy użytkownika i hasła lub zamówienia złożonego przez osobę nieupoważnioną do tego przez Klienta.

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Croma o złożeniu zamówienia przez osobę nieupoważnioną przy użyciu nazwy użytkownika i hasła należących do Klienta. Obowiązek ten istnieje również w przypadku, gdy Klient zgubi lub zapomni nazwę użytkownika i/lub hasło.

Proces zamawiania

Proces zamawiania w sklepie internetowym jest zorganizowany w następujący sposób:

Po złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „kup teraz” Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Croma wraz ze wszystkimi szczegółami zamówienia („potwierdzenie otrzymania zamówienia”). Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie oznacza przyjęcia oferty przez Croma. Zakładając konto Klienta w Croma lub składając zamówienie w sklepie internetowym, uznaje się, że Klient zgadza się i przestrzega bez zastrzeżeń niniejszych WO.

W trakcie procesu składania zamówienia Klient może w każdej chwili usunąć jeden lub więcej towarów dodanych do koszyka, klikając przycisk „Usuń”. Możliwe jest również usunięcie jednego lub wszystkich towarów z zamówienia w podsumowaniu koszyka przed dokonaniem płatności.

Zamówienie Klienta staje się wiążące dla Klienta dopiero po kliknięciu na przycisk „Zamówienie z kosztami”. Zakładając konto Klienta w Croma lub składając zamówienie w sklepie internetowym, uznaje się, że Klient zgadza się i przestrzega bez zastrzeżeń niniejszych WO.

Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, częściowo automatycznie. Klient musi zatem upewnić się, że adres e-mail podany Croma przez niego jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie możliwy, a w szczególności, że nie uniemożliwiają go filtry ŚMIECI.

3. Zawarcie umowy

Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w momencie wysłania Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie/umowę („potwierdzenie umowy”).

Croma ma prawo przyjąć zamówienie Klienta w ciągu 2 dni lub odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn.

Wysłanie zamówienia oznacza akceptację WO przez Klienta. WO są dostępne do przeglądania i pobrania w stopce sklepu internetowego za pomocą stałego łącza, przed każdym zamówieniem wymagającym zapłaty, za pomocą hiperłącza, oraz zostaną przesłane Klientowi pocztą elektroniczną jako załącznik do potwierdzenia odbioru.

Croma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych WO w dowolnym czasie i bez podania przyczyn, przy czym zmiany te nie mają zastosowania do zamówień już złożonych. W przypadku naruszenia postanowień WO Croma ma prawo do uniemożliwienia Klientowi dalszego korzystania ze sklepu internetowego.

4. Towary

Towary prezentowane w sklepie internetowym są każdorazowo opisane bardziej szczegółowo w opisie produktu. Wymienione są tam istotne lub podstawowe cechy towarów.

Zdjęcia produktów prezentowanych w sklepie internetowym nie są wiążące dla Croma. Są to jedynie symboliczne obrazy. Croma dokłada wszelkich starań, aby były one jak najbardziej dokładne i realistyczne, jednak nie można wykluczyć, że towary (w tym kolor, wymiary, tekstury i inne cechy) mogą się nieznacznie różnić od zdjęć produktów przedstawionych w sklepie internetowym. Może to wynikać z przyczyn technicznych, np. oświetlenia podczas wykonywania zdjęć, rozdzielczości ekranu, sprzętu komputerowego lub przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient odwiedzający sklep internetowy.

Klient proszony jest o zapoznanie się z odpowiednim opisem produktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat istotnych cech towaru. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o towarach Klient powinien skontaktować się z działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@croma.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego https://pl.cromaskincareshop.com/kontakt/.

5. Ceny i warunki płatności

Dla towarów obowiązują odpowiednie aktualne ceny w euro podane w sklepie internetowym i na potwierdzeniu odbioru zamówienia. Wszystkie ceny są cenami całkowitymi. Podane ceny zawierają wszystkie podatki, w tym VAT i cła. Koszty wysyłki są naliczane oddzielnie.

Towary pozostają własnością Croma do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu. Płatność za zamówienie jest dokonywana za pomocą Paypal lub karty kredytowej (Visa, Mastercard, American Express). Karta kredytowa zostanie obciążona w momencie potwierdzenia umowy.

6. Dostawa

Towary będą dostarczane wyłącznie na terenie [wpisać kraj podmiotu powiązanego], na adres podany w momencie składania zamówienia. Przesyłki nie będą dostarczane do hoteli ani skrytek pocztowych.

Towar zostanie dostarczony przez firmę spedycyjną TNT („TNT”) w paczce za potwierdzeniem odbioru. W przypadku nieobecności Klienta TNT pozostawi awizo w skrzynce pocztowej Klienta. Klient jest informowany, że przesyłka jest do odbioru w określonym terminie w punkcie wskazanym w awizo.

Dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia zamówienia.

Dostawę uważa się za zrealizowaną w momencie przekazania przez TNT przesyłki Klientowi lub osobie trzeciej wyznaczonej przez Klienta.

W momencie dostawy Klient powinien zgłosić przewoźnikowi wszelkie zastrzeżenia dotyczące opakowania i ewentualnie stanu towaru (np. otwarte i/lub uszkodzone opakowanie). W przypadku, gdy przesyłka jest uszkodzona w momencie dostawy, Klient musi sprawdzić stan towaru w obecności przewoźnika przed podpisaniem dokumentu dostawy i dokładnie wskazać na dokumencie dostawy przewoźnika wszelkie zastrzeżenia w przypadku braku lub uszkodzenia towaru.

7. Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy dotyczące gwarancji na produkt.

8. Odpowiedzialność

W przypadku szkód rzeczowych odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Croma nie ponosi odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność oferty internetowej oraz błędy techniczne lub elektroniczne w ofercie internetowej.

Klient zobowiązuje się do zachowania swojego hasła w tajemnicy, nieujawniania go osobom trzecim oraz nieudostępniania go w inny sposób osobom nieupoważnionym. Croma nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby nieupoważnione dokonujące zakupów przy użyciu hasła użytkownika. Croma nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przyjęcia przesyłek przez osoby trzecie nieupoważnione przez Klienta.

Croma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie działania przez Klienta w oparciu o informacje opublikowane na niniejszej stronie internetowej, które mają wyłącznie charakter ogólny. Croma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w wyniku korzystania z niniejszej witryny internetowej.

9. Odstąpienie od umowy

Pod pewnymi warunkami Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Informacje na temat zasad odstąpienia od umowy i wzór formularza odstąpienia można znaleźć.

10. Rozstrzyganie sporów

Komisja UE obsługuje platformę internetową służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów („platforma ODR”). Platforma ODR ma służyć jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów kupna-sprzedaży. Umożliwia konsumentom rozwiązywanie sporów związanych z ich zamówieniami internetowymi, początkowo bez wchodzenia na drogę sądową. Dostęp do platformy ODR można uzyskać pod następującym adresem zewnętrznym https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html

11. Ochrona danych

Croma zbiera, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji umowy z Klientem. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności https://pl.cromaskincareshop.com/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookie/.

12. Prawo właściwe – postanowienia końcowe

Obowiązuje prawo Polskie, z wyłączeniem norm odsyłających oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych WO będzie nieważne lub zostanie unieważnione, zostanie domyślnie zastąpione postanowieniem o znaczeniu jak najbardziej zbliżonym do warunku lub postanowienia zgodnie z pierwotnym zamiarem, bez wpływu na pozostałe postanowienia.

Koszyk na zakupy

Nie dodano żadnych pozycji