Regulamin Sklepu

§ 1 Wstęp

Regulamin sklepu cromaskincareshop (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego https://pl.cromaskincareshop.com oraz zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą.

§ 2 Definicje

Poniżej wskazane pojęcia będą miały następujące znaczenie:

1. Blog – usługa elektroniczna, internetowy blog dostępny w Sklepie.

2. Adres elektroniczny (email) – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

3. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą konsument jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar.

4. Dni robocze – to dni od poniedziałku do piątki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. PNPK – osoba fizyczna zawierająca umowę z Sprzedawcą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Kc – kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

8. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

9. Rabat – zniżka procentowa lub kwotowa w postaci elektronicznego kodu uprawniająca Kliena do jego realizacji w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: https://pl.cromaskincareshop.com.

10. Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
11. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom na podstawie wyrażonej przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycjach newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym i zaakceptowaniu regulaminu newslettera który jest oddzielnym regulaminem.

12. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej w rozumieniu art. 2 ust. 5 p.k.

14. Treść – treści dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK podczas korzystania z usług cyfrowych lub treści cyfrowych.

15. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu dostępny na Stronie.

16. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. – dalej: RODO).

17. Aut. – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.

18. Sklep – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://pl.cromaskincareshop.com.

19. Sprzedawca; Usługodawca – Croma-Pharma Gmbh Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, Austria, wpisana w Rejestrze Handlowym pod numerem: FN 92329d, adres e-mail: office@croma.at oraz Croma Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 381, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000461457, posiadająca NIP: 5223006077, REGON: 146673600 adres e-mail: biuro@croma.pl.

20. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

21. Systemy teleinformatyczne – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

22. P.k. – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

23. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem na podstawie której Sprzedawca przenosi na Klienta własność Towaru.

24. Umowa o Świadczenie Usług – umowa na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi elektroniczne.

25. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

26. Usługi elektroniczne – nieodpłatne usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w szczególności:

1. usługę konta;
2. formularz zamówienia;
3. newsletter;
4. blog.

27. Usługa cyfrowa – usługa cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt. 5 a) p.k. tj. usługa pozwalającą Klientowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi,
c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

28. U.ś.u.d.e. – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

29. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularz zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Postanowienia Ogólne

1. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnił Regulamin Klientom na Stronie w sposób umożlwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Usługodawca dostarczy Usługobiorcom Regulamin w formacie pdf na podane przez Usługobiorców adresy elektroniczne (email) podczas składania zamówienia wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 p.k.

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek zawarcia Umowy o Świadczenie Usług oraz jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Zgodnie z art. 6 pkt 1 u.ś.u.d.e Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się ze szczególnymi ryzykami związanymi z możliwością utraty dostępności, poufności lub integralności danych. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorcę środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

6. Usługobiorca nie umożliwia zamieszczania w Sklepie opinii o Towarach.

§ 4 Usługi elektroniczne

1. W sklepie dostępne są Usługi elektroniczne:
a. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj”, (3) zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności, a także złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem „Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Sklepu”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło oraz data urodzenia. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@croma.pl.
b. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest bez zakładania Konta i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towar/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności.
c. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się” oraz kliknięciu checkboxa „Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Newslettera”. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera).
d. Blog – korzystanie z Bloga dostępnego w Sklepie możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy, bez konieczności utworzenia Konta, po przejściu do zakładki „Blog” widocznej na stronie Sklepu. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

2. Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie prawidłowego działania Sklepu. Klient niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu.

3. Sprzedawca może prowadzić w Sklepie prace techniczne, konserwujące i rozwojowe, w szczególności polegające na dodawaniu, zmianie lub usuwaniu funkcjonalności Sklepu.

§ 5 Warunki Techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Usługobiorca powinien spełnić łącznie następujące warunki techniczne:
a. posiadanie urządzenia ze stałym dostępem do sieci Internet (np. komputer, laptop, smartfon);
b. instalacja, na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) przeglądarki internetowej
w aktualnej wersji oferowanej przez jej dostawcę; w szczególności Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, w najnowszej dostępnej wersji;
c. zaakceptowanie plików cookies niezbędnych do korzystania ze Sklepu;
d. posiadanie aktywnego adresu elektronicznego (adresu e-mail) w okresie zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży umożliwiającego odbieranie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektrycznej w postaci poczty elektronicznej.

2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w szczególności:
a. treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
b. treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
c. treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
d. o charakterze rasistowskim;
e. nawołujących do przemocy wobec ludzi lub zwierząt.

§ 6 Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług

1. W celu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Usługobiorca jest uprawniony do założenia Konta. Konto daje takie możliwości jak: składanie zamówień, dostęp do historii zamówień, sprawdzanie statusu przesyłki, edycja danych.

2. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

3. W momencie założenia Konta to jest po dokonaniu czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zawierana jest na czas nieokreślony Umowa o Świadczenie Usług, której przedmiot stanowi prowadzenie Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

4. Usługodawca wskazuje, że podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.

5. Usługobiorca ma prawo do rejestracji tylko jednego konta.

6. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się nim podając adres e-mail i hasło. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania swojego adres e-mail i hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania danych wskazanych w niniejszym ustępie.

§ 7 Reklamacja

1. Klient jest uprawniony do założenia reklamacji odnośnie Usług elektronicznych lub Towarów:
a. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny biuro@croma.pl;
b. pisemnie na adres na adres siedziby Sprzedawcy tj.: Croma Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 381.

2. Sprzedawca zaleca wskazanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji:
a. imię, nazwisko;
b. dane kontaktowe;
c. zwięzły opis sytuacji.

3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzą otrzymanie reklamacji na podany przez Klienta adres elektroniczny (email).

4. Reklamacja zostanie przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od jej otrzymania.

5. Klient otrzyma odpowiedź na reklamację na kontakt podany przy składaniu reklamacji.

6. W przypadku gdy Sprzedawca nie dostarczył Towaru/ów kub usług cyfrowych Konsument lub PNPK może wezwać Sprzedawcę do ich dostarczenia. Jeżeli pomimo wezwania Sprzedawca nie dostarczy Towarów lub usług cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym ustalonym pomiędzy stronami terminie Konsument lub PNPK może od Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług odstąpić. Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług bez wzywania Sprzedawcy:
a. z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Towaru/ów lub usług cyfrowych;
b. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług wyraźnie wynika, że określamy termin dostarczenia Towaru/ów lub usług cyfrowych miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub PNPK, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 8 Zamawianie Towaru

1. W celu zawarcia Umowy, Klient powinien złożyć zamówienie poprzez stronę: https://pl.cromaskincareshop.com zgodnie z postanowieniami poniżej.

2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone, w szczególności na stronie Sklepu znajdują się informacje o właściwościach Towaru, jego cenie, składzie itp.

3. Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności ilość (w sztukach) zamówionego produktu, a w razie potrzeby podając także inne dodatkowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia.

4. Cena uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej Cenie wraz z podatkami Towaru/ów będącego/ych przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Zamówienia można składać:
a. Korzystając z opcji „ZALOGUJ SIĘ” po uprzednim utworzeniu przez Klienta Konta;
b. poprzez wybór opcji „ZAKUPY JAKO GOŚĆ” bez Rejestracji poprzez Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu lub z Rejestracją poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu.

6. W przypadku składania przez Klienta zamówienia warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest:
a. wybranie za pomocą Formularza Zamówienia Towaru lub Towarów, w tym wyboru ilości i kliknięcie „Dodaj do koszyka”;
b. po wybraniu wszystkich produktów i chęci zakończenia procedury wyboru zakupów należy kliknąć w ikonę Koszyka a następnie wybrać „Przejdź do koszyka” a następnie „Jeśli chcesz dokonać zakupu, przejdź dalej”;
c. w zależności od tego, czy zamówienie jest składane przez Klienta posiadającego konto lub nie należy podać login i hasło lub dane w zakresie: imię i nazwisko, kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail;
d. wybór formy dostawy;
e. wybór formy płatności i w zależności od wyboru formy opłata za Towar;
f. złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego „Zapoznałem się i akceptuje warunki Regulaminu”.

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Sprzedawca zgodnie z wolą Klienta dostarcza wraz z Towarem paragon obejmujący dostarczane Towary.

§ 9 Promocje

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w określonych przedziałach czasowych lub do wyczerpania zapasów.

2. Promocje i rabaty nie łączą się, chyba że z regulaminu akcji promocyjnej wynika inaczej.

3. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę https://pl.cromaskincareshop.com i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej.

§ 10 Sposoby i terminy płatności za Towar

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu obsługiwanego przez PayU S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, numer NIP: 7792308495, REGON: 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN która oferuje także metody płatności w postaci BLIK . Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez podmiot. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

2. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych produktów oraz koszty dostawy i inne koszty określone w niniejszym Regulaminie.

3. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość dokonania płatności przy użyciu Zapłaty Cyfrowej np. w postaci kodu rabatowego. Wówczas Klient będzie mógł dokonać zapłaty zgodnie z informacjami dostępnymi podczas składania zamówienia.

4. Sprzedawca może udzielać Klientowi rabatów i zniżek według swojego uznania, na warunkach określonych w odrębnych regulaminach promocji. Klientowi nie przysługuje roszczenie o udzielenie jakichkolwiek obniżek lub innych preferencji.

5. W przypadku obniżenia Ceny Sprzedawca obok informacji o wysokości obniżonej Ceny zamieści informację o najniższej wysokości Ceny z ostatnich 30 (słownie: trzydziestu) dni poprzedzających obniżkę Ceny. Jeżeli Towary są oferowane w okresie krótszym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni obok informacji o obniżonej wysokości Ceny Sprzedawca wskaże informację o najniższej wysokości Ceny jakie obowiązywało w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Towarów do dnia obniżki Ceny.

§ 11 Sposoby i terminy dostawy

1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna – a jej koszt jest dodawany do Ceny Towaru podczas składania zamówienia. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że Sprzedawca wskaże na stronach Sklepu inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi sposób dostawy Towaru przesyłką kurierską.

4. Termin dostawy jest to termin, w którym Towar, licząc od momentu płatności – znajdzie się w rękach Klienta. Przewidywany termin dostawy jest zawsze podany na kartach Towaru, przy czym nie może on przekroczyć 10 dni roboczych (zgodnie z Definicją Dnia Roboczego podaną wyżej). W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych.

5. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że indywidualne ustalenia pomiędzy stronami umowy stanowią inaczej.

6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta zaczyna się w dniu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy

§ 12 Odpowiedzialność za zgodność z umową

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy na szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Sprzedawcy jest wyłączona, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę powstałą z winy umyślnej Usługodawcy zgodnie z art. 473 § 2 k.c.

2. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w ust. 1 nie ma zastosowania do Konsumentów lub PNPK.

3. Rękojmia za wady Towarów, usług cyfrowych oraz treści cyfrowych jest wyłączona w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami ani PNPK.

4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi lub PNPK Towar, usługi cyfrowe lub treści cyfrowe zgodne z umową.

5. Prawa Konsumenta lub PNPK wynikające z niezgodności Towaru, usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z umową zostały uregulowane w p.k. Wyciąg z właściwych przepisów stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu.

§ 13 Pozasądowe rozpatrywanie sporów

1. Sprzedawca informuje, że Klientowi będącemu Konsumentem lub PNPK przysługuje prawo do pozasądowego rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń.

2. Skorzystanie z pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń przez Klienta będącego Konsumentem lub PNPK jest możliwe w szczególności:
a. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobach dostępu do tego trybu oraz stosowanych procedurach znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
b. przez mediację prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Rolę mediatora w sporze pełni wówczas pracownik inspektoratu, przy zachowaniu zasad bezstronności i rzetelności. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do tego trybu i stosowanych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument lub PNPK może również skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów. Powiatowi rzecznicy konsumentów są dostępni przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w miastach na prawach powiatu). Szczegółowe informacje w rym zakresie są dostępne pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.

4. Konsumentowi lub PNPK przysługuje prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

§ 14 Prawo odstąpienia od Umowy

1. Konsument lub PNPK, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres: Croma Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 381, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@croma.pl.

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b. a w przypadku umowy, która (1) obejmuje wiele Towarów, które
są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
c. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub PNPK wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta kub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub PNPK ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument lub PNPK może zwrócić Produkt na adres: Croma Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 381. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Konsument lub PNPK.

9. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub PNPK w odniesieniu do umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub PNPK potwierdzenie otrzymania zgody na trwałym nośniku zgodnie z art. 15 ust. 2 albo zgodnie z art. 21 p.k.

§ 15 Dane osobowe

1. Informacje, które Usługodawca jest zobowiązany doręczyć Użytkownikom zgodnie z art. 13 RODO, znajdują się w Polityce Prywatności.

2. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem https://pl.cromaskincareshop.com/polityka-prywatnosci.

§ 16 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności z powodu:
a. konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, interpretacji lub wytycznych właściwych sądów lub organów;
b. wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa lub obowiązki Usługobiorcy lub Usługodawcy;
c. zmiany zasad prowadzenia działalności Usługodawcy, w tym sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
d. zmiany funkcjonalności Sklepu.

2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w Sklepie pod adresem https://pl.cromaskincareshop.com. W każdej wersji Regulaminu została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje.

3. Ponadto Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o planowanej zmianie Regulaminu na wskazany przez niego adres elektroniczny (email).

4. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty powiadomienia Usługobiorcy zgodnie z ust. 3, chyba że skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Usługodawcę na podstawie orzeczenia sądu powszechnego lub decyzji organu.

5. Usługobiorca będący Konsumentem lub PNPK może wyrazić zgodę na zmianę Regulaminu lub odmówić udzielenia zgody i zrezygnować ze świadczenia Usług elektronicznych. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Usługobiorca będący Konsumentem lub PNPK poinformuje o swojej decyzji Usługodawcę w sposób przez siebie wybrany.

6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących Konsumentami lub PNPK przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

§ 17 Postanowienia dotyczące usług cyfrowych oraz treści cyfrowych

1. Treść cyfrową uznaje się za dostarczoną, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu lub gdy Klient lub takie urządzenie uzyskali do niej dostęp.

2. Usługę cyfrową uznaje się za dostarczoną gdy Klient lub fizycznie albo wirtualnie urządzenie które Klient wybrał samodzielnie w tym celu uzyskało dostęp do usługi cyfrowej.

3. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w wersji obowiązującej na dzień ich dostarczenia. Sprzedawca nie zapewnia aktualizacji.

4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w treściach cyfrowych lub usługach cyfrowych, które nie są niezbędne do zachowania zgodności treści cyfrowych lub usług cyfrowych z umową, chyba że treści cyfrowe lub usługi cyfrowe są dostarczane jednorazowo. Wprowadzona zmiana nie może się wiązać z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK.

5. Zmiany treści cyfrowych lub usług cyfrowych dostarczonych Konsumentowi lub PNPK będą dokonywane z uzasadnionych przyczyn takich jak: a. zmiana przepisów prawa, jego interpretacji, wydania orzeczenia lub decyzji przez właściwy sąd lub organ;
b. zmiany polegające na dodawaniu, zmianie lub usuwaniu funkcjonalności Sklepu lub treści newslettera.

6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.

7. Jeżeli zmiana treści cyfrowych lub usług cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub PNPK do treści cyfrowych lub usług cyfrowych lub korzystanie z nich Sprzedawca poinformuje ich z odpowiednim wyprzedzeniem w terminie nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych na trwałym nośniku o właściwościach i terminie tej zmiany oraz przysługujących im uprawnieniach.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Konsument lub PNPK może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie nie przysługuje, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi lub PNPK uprawnienie do zachowania treści cyfrowych lub usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

9. Po odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści, z wyłączeniem treści, które:
a. są użyteczne wyłącznie w związku z treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi;
b. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK podczas korzystania z treści cyfrowych lub usług cyfrowych;
c. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
d. zostały wytworzone wspólnie z Konsumentem lub PNPK, którzy dalej mogą z nich korzystać.

10. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Sprzedawca udostępni Konsumentowi lub PNPK na swój koszt, w rozsądnym czasie, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Treści, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Obowiązek nie dotyczy zwrotu Treści, o których mowa w ust. 1 pkt. a)-c).

§ 18 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin podlega prawu polskiemu i został sporządzony zgodnie z prawem polskim.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Spory między Sprzedawcą/Usługodawcą, a klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem lub Quasi Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 18 lipca 2023 roku.

 

 

Załącznik nr 1WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

……………………………………………………………………………………………………………

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
– Imię i nazwisko
– Adres
– Podpis (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.Załącznik nr 2Przepisy regulujące odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży:

Art. 43d [Naprawa lub wymiana]

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.4. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca. 5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

Art. 43e [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy]

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1)przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;
2)przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;
3)brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
4)brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;
5)z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

3. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 43f [Powstrzymanie się z zapłatą ceny] Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e.

Przepisy regulujące odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność treści cyfrowych lub usług cyfrowych z umową:

Art. 43m [Niezgodność z umową treści lub usługi]

1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

2. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

4. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.

Art. 43n [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy]

1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3;
2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4;
3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m;
5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

Koszyk na zakupy

Nie dodano żadnych pozycji